Các hoạt động - RVE

Chuyển cấp vào lớp 6 là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với các con. Trước những thay đổi về môi trường, chương trình học con rất cần được chuẩn bị 5 hành trang quan trọng sau đây: