Các hoạt động - RVE

Kỹ năng sống là những kỹ năng thiết thực để xây dựng năng lực nhằm giúp một cá nhân thực hiện đầy đủ các chức năng trong hoạt động hàng ngày, tạo tiền đề giá hị phát triển.